facebook instagram
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

scroll
Alpejska wyspa w Zieleńcu

Regulamin obiektu leczniczego

 

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego: MWR SZAROTKA

 I. PODSTAWA DZIAŁANIA MWR SZAROTKA jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

 1. Obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

 a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 b) ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

 2. Wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

 3. Niniejszego regulaminu organizacyjnego, dalej: „Regulamin”

 II. OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I ZAKŁADU LECZNICZEGO

 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą VITAL & SPA SZAROTKA, dalej: „Podmiot”.

 2. Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym przy ul. Zieleniec 72 57-340 Duszniki Zdrój

 III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia Podmiotu, mieszczące się w zakładzie leczniczym pod adresem: ul. Zieleniec 72 57-340 Duszniki Zdrój

2. Podmiot może świadczyć usługi zdrowotne z zakresu fizjoterapii na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.

IV. CELE I ZADANIA

 1. Celem Podmiotu jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii oraz wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu udzielania świadczeń zdrowotnych lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykorzystania wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych.

2. Zadaniem Podmiotu jest:

 a) realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii;

 b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii;

 c) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

 d) działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia;

 e) prowadzenie spraw administracyjnych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

 V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ZADANIA JEDNOSTEK I KIEROWNICTWO

 1. Jednostką organizacyjną Podmiotu jest zakład leczniczy przy ul. Zieleniec 72 57-340 Duszniki Zdrój

 2. W zakładzie leczniczym istnieją następujące komórki organizacyjne:

 a) recepcja;

 b) gabinety fizjoterapii i masażu leczniczego;

3. Zadaniem:

a) Recepcji jest: odbieranie telefonów od pacjentów, rejestrowanie pacjentów na wizyty, dopełnienie formalności związanych z zapisywaniem pacjentów, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych, fiskalizowanie wizyt;

b) Gabinetów fizjoterapii i masażu leczniczego jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i masażu leczniczego, prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o zakresie i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych;

 4. Podmiotem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Justyna Martynowicz 

 VI. ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii.

 VII. ZASADY OGÓLNE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania z nich.

2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się wymogi prawne i medyczne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Dostępnymi w Podmiocie formami płatności są: gotówka, karta płatnicza, faktury przelewowa.

4. W Podmiocie świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie osoby, mające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju świadczeń zdrowotnych, potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami. 5. Podmiot jest czynny od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 20:00.

6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z recepcją w trakcie rejestracji pacjenta.

7. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:

 a) w siedzibie Podmiotu,

 b) telefonicznie pod numerem: 74 869 71 00 wew 3

 c) internetowo- przez wysłanie e-maila na adres: spa@szarotka.eu

 VIII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w

sposób ustalony Regulaminem w celu umówienia wizyty u fizjoterapeuty.

 2. Przy pierwszej wizycie w Podmiocie pacjent zobowiązany jest przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:

a) podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania;  

b) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

c) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

d) zapoznać się z Regulaminem;

e) wypełnić zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą kwartę kwalifikacyjną do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii;

 f) zapoznać się z informacją o zakresie możliwych zabiegów fizjoterapeutycznych;

 g) podpisać zgodę na fizjoterapię;

 h) na wezwanie osoby rejestrującej pacjent zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość. 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach Podmiotu.

4. Osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych jest zobowiązana do:

a) przeprowadzenia badania podmiotowego pacjenta;

b) ustalenia zakresu możliwej fizjoterapii i poinformowania o nim pacjenta;

c) odnotowania w dokumentacji medycznej bezpośrednio po każdej wizycie jej przebiegu i zakresu udzielonych świadczeń zdrowotnych.

5. Pacjent ma prawo do złożenia w wybranej przez siebie formie skargi na zachowanie lub czynności personelu Podmiotu do Justyny Martynowicz 

 IX. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

 1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, w szczególności pracownicy podmiotu mogą żądać zaświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia fizjoterapii lub fizykoterapii.

 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 X. UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest niezwłocznie na żądanie pacjenta. Pacjent może złożyć żądanie w dowolnej formie, w szczególności: ustnie, pisemnie lub pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

 2. Dokumentację udostępnia się bezpłatnie:

 a) do wglądu w zakładzie leczniczym Podmiotu;

 b) w formie odwzorowania cyfrowego (skanu);

 c) na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez pacjenta;

 d) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

 3. Dokumentację medyczną udostępnia wyłącznie Justyna Martynowicz

 XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Na terenie zakładu leczniczego Podmiotu zakazuje się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających.

 2. Zakazuje się wstępu na teren zakładu leczniczego Podmiotu osobom po spożyciu napojów alkoholowych lub zażyciu środków odurzających.

 3. Zakazuje się pacjentom i osobom trzecim wchodzenia i zaglądania do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

 4. Podmiot nie odpowiada za mienie pacjentów pozostawione bez nadzoru na terenie zakładu leczniczego.

XII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń zdrowych udzielanych przez Podmiot oraz każda osoba udzielająca świadczeń w Podmiocie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Regulaminu.

 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.szarotka.eu lub w recepcji na żądanie pacjenta.

PFR
Dojazd
Dojazd
Telefon
Telefon
Rezerwuj
Rezerwuj